Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Josien Verhoeckx

Artikel 1: toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die worden afgesloten via de websites van het Josien Verhoeckx-netwerk. Wordt beschouwd als “klant” elke natuurlijke of rechtspersoon die bij het bedrijf Josien Verhoeckx een bestelling plaatst die wordt gevalideerd via ons beveiligde betalingsplatform, of per cheque of contant.


Artikel 1a: Leeftijdsgrens

Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing: Het bedrijf Josien Verhoeckx accepteert alleen klanten ouder dan 16 jaar (voor fysieke en digitale producten) en ouder dan 18 jaar (voor diensten: coaching, workshops, seminars). We doen ons best om de toegang tot onze sites, producten en diensten te beperken tot minderjarigen. Zelfs als de inhoud van onze producten en diensten niet schokkend van aard is, richten we ons liever op een volwassen publiek dat in staat is de implicaties en verantwoordelijkheden van de zakenwereld te begrijpen. Elke abonnee op de nieuwsbrief die niet aan deze criteria voldoet (leeftijd ouder dan 16), wordt onmiddellijk uit onze database verwijderd zodra dit onder onze aandacht wordt gebracht. Evenzo zal elke klant die niet aan deze criteria voldoet onmiddellijk worden terugbetaald en zal een terugzending van het / de betrokken product (en) vereist zijn.


Artikel 2: Bestelling

Elke bestelling geplaatst op een site van het bedrijf Josien Verhoeckx impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.


Artikel 3: Prijs

De prijzen zijn aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen (tegen het tarief van Nederlandse btw 21%), exclusief verzending en verwerking van uw bestelling. De prijs van artikelen kan op elk moment worden gewijzigd. De prijs die op een bestelling wordt toegepast, is echter de prijs die op het moment van de bestelling is aangekondigd. 


Artikel 4: Betaling

De betaling is onmiddellijk verschuldigd op de datum van de bestelling, ook voor pre-orderproducten. U kunt met creditcard betalen. Kaarten die zijn uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). We accepteren geen American Express. Veilig online betalen met creditcard verloopt via het bedrijf Stripe. De verzonden informatie is gecodeerd door software volgens de regels van de techniek en kan niet worden gelezen tijdens transport over het netwerk. Elke garantie met betrekking tot de veiligheid van dit systeem valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Stripe en kan niet aan ons worden toegeschreven.


Artikel 5: Levering

De levering gebeurt op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling (let daarom vooral op de spelling van het adres dat u invoert en vooral de postcode). De risico’s vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf de datum waarop de bestelde producten ons pand hebben verlaten. In het geval van een verloren pakket, zullen we er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw product alsnog ontvangt of dat u vergoed wordt volgens uw garantie.


Artikel 6: Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Data Protection Act van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. We geven al onze bestanden aan bij de Landelijke Commissie voor Gegevensbescherming. Door u aan deze algemene verkoopvoorwaarden te houden, erkent u ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en akkoord te gaan met onze verzameling en gebruik van deze gegevens. Door uw e-mailadres in te voeren op een van onze netwerksites, ontvangt u e-mails met informatie en / of aanbiedingen met betrekking tot producten die zijn gepubliceerd door het bedrijf Josien verhoeckx of door andere partners. U kunt zich op elk moment uitschrijven. U hoeft alleen maar op de link aan het einde van onze e-mails te klikken. Deze link wordt voorafgegaan door de woorden “Om u uit te schrijven of de abonnee-opties te wijzigen, bezoek:” (begrijp: om u uit te schrijven of uw registratie-opties te wijzigen, klik hieronder).

Onze nieuwsbrief wordt bij de CNIL aangemeld onder het nummer Josien Verhoeckx en respecteert de wet op de gegevensbescherming. Artikel 10: Toepasselijk recht Alle clausules die in deze algemene verkoopvoorwaarden voorkomen, evenals alle aan- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 7: Bedrijfsgegevens Josien Verhoeckx

Josien Verhoeckx
Paulus Buijsstraat 18, Velp

Artikel 8: Aansprakelijkheid Josien Verhoeckx

Josien Verhoeckx kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de (Gebruikers)Inhoud. Voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden is de totale aansprakelijkheid van Josien Verhoeckx is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan de vergoeding nooit hoger zijn dan de kostprijs betaald door de gebruiker.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is in elk geval uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Josien Verhoeckx om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, IT-problemen bij leveranciers van Josien Verhoeckx of bij Josien Verhoeckx zelf, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten, terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen. 

Josien Verhoeckx is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. Josien Verhoeckx is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

In geen geval kan Josien Verhoeckx aansprakelijk gesteld worden voor enig fysiek letsel van een gebruiker.

Josien Verhoeckx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advertenties door partners of derden.

Artikel 9: Praktische zaken

Josien Verhoeckx maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden (leveranciers). Josien Verhoeckx is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. Josien Verhoeckx kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

Josien Verhoeckx kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).

Toegang tot de cursus is persoonsgebonden en elke cursus kan met één account worden gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met anderen die geen toegang hebben. Wil je met een (grote) groep deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op voor een voorstel op maat.

Josien Verhoeckx kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt betaald.

Jje mag de cursus niet kopiëren. In het geval dat Josien Verhoeckx van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van Josien Verhoeckx is toegestaan, ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou kunnen volgen. Uitgebreide screenrecordings van de cursus mag je niet maken of delen.

Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang Josien Verhoeckx bestaat of tot het moment dat Josien Verhoeckx besluit de cursus offline te halen.

Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de cursus op tijd volgt en eventuele materialen opslaat om ze later alsnog in te kunnen zien. Als jij de cursus niet volledig hebt gekeken op het moment dat deze niet meer toegankelijk is, is voor jouw eigen risico.

Soms kun je zelf actief input leveren aan de community of in reacties onder cursusvideo’s. Je mag op deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste berichten plaatsen. Josien Verhoeckx mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen. Als dit herhaaldelijk gebeurt is Josien Verhoeckx vrij om je uit de community of cursus te verwijderen.

Op het moment dat Josien Verhoeckx besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden.