Algemene Reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden Josien Verhoeckx 

Artikel 1 Definities 

1. Josien Verhoeckx is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om sessies, eendaagse en meerdaagse evenementen te organiseren waarin bergwandelen, yoga en andere vormen van sport en natuurbeleving centraal staan.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Deelnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke opdrachtgever) en gebruikmaakt van de Diensten van Josien Verhoeckx.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Josien Verhoeckx en/of Deelnemer.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Josien Verhoeckx en Deelnemer gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, waarbij Josien Verhoeckx zich jegens Deelnemer verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Josien Verhoeckx en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Josien Verhoeckx en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde Diensten, onder andere inhoudende werk als het aanbieden van pakketreizen, alsmede alle andere door Josien Verhoeckx ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Deelnemer worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Josien Verhoeckx, te raadplegen via www.shehikesalone.com.

Artikel 2 Identiteit van Josien Verhoeckx 

1. Josien Verhoeckx is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72684585 en draagt btw- identificatienummer NL002265247B19. Josien Verhoeckx is gevestigd aan de Paulus Buijsstraat 18 te Velp.

2. Josien Verhoeckx is per e-mail te bereiken via info@shehikesalone.com of middels de Website www.shehikesalone.com

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Josien Verhoeckx en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Josien Verhoeckx overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic.png

inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden. 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Deelnemer kan contact opnemen met Josien Verhoeckx via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.

3. Josien Verhoeckx kan met Zakelijke opdrachtgever overleggen omtrent de verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt dan pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

4. Deelnemer kan tevens zich tevens inschrijven voor één van de pakketreizen of losse sessies op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het succesvol doorlopen van het aanmeldingsproces, wat zich uit in het ontvangen van een bevestigingsmail die altijd binnen 2 werkdagen aan Deelnemer wordt verzonden.

5. Als Josien Verhoeckx een bevestiging naar Deelnemer stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Josien Verhoeckx kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, de prijs daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Josien Verhoeckx of de Overeenkomst dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Josien Verhoeckx deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Josien Verhoeckx zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Josien Verhoeckx heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Josien Verhoeckx niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen hee_ ook daadwerkelijk worden behaald.

3. Josien Verhoeckx heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij het inschakelen van derden zal Josien Verhoeckx de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Deelnemer redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Deelnemer overleggen.

5. De Overeenkomst kan alleen door Josien Verhoeckx worden uitgevoerd indien Deelnemer volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Josien Verhoeckx bij het sluiten van de Overeenkomst. Deelnemer draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Josien Verhoeckx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Josien Verhoeckx worden verstrekt.

6. Deelnemer draagt er zorg voor dat Josien Verhoeckx zijn Diensten Ejdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 6 Sessies en een daagse evenementen door Josien Verhoeckx 

1. Deelnemer kan zich op de Website van Josien Verhoeckx inschrijven voor één van de sessies of een-daagse evenementen op een beschikbare datum.

2. Deelnemer mag tot 24 (vierentwintig) uur na boeking de geplande sessie afzeggen en/of verplaatsen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

5. Wanneer Deelnemer tot 14 (veertien) werkdagen van tevoren het ingeplande een-daagse evenement afzegt en/of verplaatst, wordt 50% van de kosten voor de afspraak bij Deelnemer in rekening gebracht, tenzij sprake is van een overmachtssituatie, uitsluitend ter beoordeling van Josien Verhoeckx. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Josien Verhoeckx geen andere Deelnemers meer kan inplannen op zo’n korte termijn.

4. Wanneer Deelnemer korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren de ingeplande sessie
afzegt en/of verplaatst, wordt 100% van de kosten voor de afspraak bij Deelnemer in rekening gebracht, tenzij sprake is van een overmachtssituatie, uitsluitend ter beoordeling van Josien Verhoeckx. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Josien Verhoeckx geen andere Deelnemers meer kan inplannen op zo’n korte termijn.

5. Wanneer Deelnemer korter dan 7 (zeven) werkdagen van tevoren het ingeplande een-daagse evenement afzegt en/of verplaatst, wordt 100% van de kosten voor de afspraak bij Deelnemer in rekening gebracht, tenzij sprake is van een overmachtssituatie, uitsluitend ter beoordeling van Josien Verhoeckx. Deze kosten worden in rekening gebracht, omdat Josien Verhoeckx geen andere Deelnemers meer kan inplannen op zo’n korte termijn.

Artikel 7 Pakketreizen van Josien Verhoeckx 

1. Josien Verhoeckx biedt op haar Website diverse meerdaagse activiteiten en reizen aan. Dit zijn pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Deelnemers kunnen daarom aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

2. Als Deelnemer een pakketreis boekt, waarbij Josien Verhoeckx de reisbegeleider is, wordt tussen Partijen een pakketreis-overeenkomst overeengekomen.

3. Indien Deelnemer namens of ten behoeve van een of meer andere Deelnemers een pakketreis-overeenkomst aangaat, is deze Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien. De andere Deelnemers zijn ieder mede voor hun eigen deel aansprakelijk. Indien Deelnemer namens of ten behoeve van anderen boekt, is degene ook verplicht om deze anderen alle relevante communicatie te verstrekken in verband met de reis. Zo dient bijvoorbeeld deze algemene voorwaarden te worden verstrekt.

4. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle noodzakelijke reisdocumenten, zoals maar niet beperkt tot: een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen. Indien een Deelnemer de reis niet (of niet helemaal) kan maken, omdat een reisdocument mist of omdat het document niet aan alle vereisten voldoet, zijn de hiermee verband houdende gevolgen (en kosten) voor rekening van Deelnemer.

5. Deelnemers dienen bij deelname aan een pakketreis in bezit te zijn van een persoonlijke reis- en annuleringsverzekering met bergsportdekking. Deze verzekering dient in ieder geval de medische kosten te dekken in geval van repatriëring i.v.m. een medische noodzaak, persoonlijk letsel, dood en/of behandeling in een ziekenhuis. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel die ontstaat tijdens deze reizen.

6. Deelname aan de pakketreizen van Josien Verhoeckx is geheel op eigen risico. Josien Verhoeckx zal altijd ervoor proberen te zorgen dat de reis zo veilig mogelijk verloopt. Haar instructies en advies dienen dan ook te allen tijde te worden opgevolgd.

7. Indien een Deelnemer de instructies weigert op te volgen, heeft Josien Verhoeckx het recht om de Deelnemer weg te sturen.

8. Indien gedurende de reis blijkt dat een Deelnemer niet verder kan of het niet volhoudt, eenzijdig te beoordelen door Josien Verhoeckx, heeft zij het recht om Deelnemers naar huis te sturen. Voorafgaand aan de reis, maakt Josien Verhoeckx expliciet duidelijk in welke fysieke conditie Deelnemers dienen te zijn, en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Deelnemer zelf.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Josien Verhoeckx kan voor aanvang van de pakketreis eenzijdig kleine wijzigingen in de reis doorvoeren. De Deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

2. Indien noodzakelijk kan Josien Verhoeckx voor aanvang van de pakketreis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis. De Deelnemer kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Deelnemer reeds betaalde reissom terugbetaald. Josien Verhoeckx kan de Deelnemer een redelijke termijn stellen waarbinnen de Deelnemer zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Josien Verhoeckx is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Josien Verhoeckx goede grond hee_ te vrezen dat Deelnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Josien Verhoeckx Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Deelnemer een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Josien Verhoeckx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is Josien Verhoeckx gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 Herroepingsrecht pakketreis
1. Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten pakketreis binnen 14 (veerEen) 

dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
2.Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de Deelnemer namelijk 

geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op Josien Verhoeckx van toepassing. 

3.De aangeboden Diensten van Josien Verhoeckx worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retraite. 

4.De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie. 

Artikel 11 Annulering pakketreis door Deelnemer 

1. Bij annulering van de pakketreis door Deelnemer geldt dat Josien Verhoeckx gerechtigd is de volgende kosten bij Deelnemer in rekening te brengen: 

a. Bij annulering uiterlijk 10 weken voor aanvang van de reis worden de aanbetaling en reeds betaalde permits in rekening gebracht

b. Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang van de reis wordt 50% van de volledige reissom in rekening gebracht.

c. Bij annulering korter tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de reis wordt 75% van de totale reissom in rekening gebracht. 

d. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de reis wordt 100% van de totale reissom in rekening gebracht. 

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Josien Verhoeckx.

3. Een Deelnemer kan de reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de reis is dan enkel mogelijk indien – op kosten van de Deelnemer – nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Deelnemer kan tot uiterlijk 7 dagen voor de reis een verzoek indienen bij Josien Verhoeckx om de persoon in de plaats te stellen.

Artikel 12 Annulering pakketreis door Josien Verhoeckx 

1. Josien Verhoeckx kan de Overeenkomst vóór aanvang van de pakketreis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vermelde minimumaantal en de Deelnemer op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk: 

a. 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.

b. 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.

c. 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.

2. Josien Verhoeckx kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als zij de Overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

3. In de bovenstaande gevallen betaalt Josien Verhoeckx, al dan niet via STO Garant, de reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

4. Als de Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Deelnemer is opgegeven, kan Josien Verhoeckx de Overeenkomst annuleren. De Deelnemer is dan de annuleringskosten zoals bepaald in Artikel 11 lid 1 verschuldigd.

Artikel 13 Kosten en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. De bedragen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Josien Verhoeckx heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling van huttentochten geschiedt via STO Garant in samenwerking met Nicky van Relaxed de berg op (KvK geregistreerd onder nummer 72378328 en draagt btw- identificaEenummer NL002310398B90. Relaxed de berg op is gevestigd aan Het Wormer 43 (8111BZ) te Heeten).

.

5. Het volledige bedrag voor de Diensten van Josien Verhoeckx dienen voorafgaand aan de aanvang van de Diensten te zijn voldaan.

6. Josien Verhoeckx kan tot 20 dagen vóór aanvang van de reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in: 

a. kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

b. belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken
derden.

7. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan Deelnemer de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Deelnemer de betaalde reissom terug.

8. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is als dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9. Indien Josien Verhoeckx besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 13.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10. Garantieregeling. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Josien Verhoeckx gebruik van STO Garant in samenwerking met Nicky van Relaxed de berg op (KvK geregistreerd onder nummer 72378328 en draagt btw- identificaEenummer NL002310398B90. Relaxed de berg op is gevestigd aan Het Wormer 43 (8111BZ) te Heeten). U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Josien Verhoeckx wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Josien Verhoeckx, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Josien Verhoeckx niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

1. Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens hee_ verstrekt.

2. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Josien Verhoeckx, verleent Deelnemer de bevoegdheid aan Josien Verhoeckx om, als een door Josien Verhoeckx ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Deelnemer te aanvaarden.

3. Ten aanzien van de verleende Diensten van Josien Verhoeckx geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Josien Verhoeckx kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Deelnemer over de geleverde Diensten.

4. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

5. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

7. Josien Verhoeckx is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

8. Deelnemer vrijwaart Josien Verhoeckx voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

9. Indien Josien Verhoeckx aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Josien Verhoeckx met betrekking tot haar Diensten. 

10. De aansprakelijkheid van Josien Verhoeckx is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Josien Verhoeckx niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Josien Verhoeckx.

12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Josien Verhoeckx, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Josien Verhoeckx zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Josien Verhoeckx, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Josien Verhoeckx overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Josien Verhoeckx hee_ gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Josien Verhoeckx kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom 

1. Josien Verhoeckx behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Deelnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Josien Verhoeckx van gegevens. Deelnemer zal Josien Verhoeckx vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling 

1. Indien de Deelnemer meent dat de reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. In dit geval dient de Deelnemer de klacht ook direct aan Josien Verhoeckx te 

melden via Whatsapp, telefonisch of per e-mail. Indien iemand van Relaxed op de berg ter 

plaatse is, dient de klacht direct bij haar in persoon te worden gemeld. 

2. Alle klachten die volgens de Deelnemer niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd
tijdens de reis, dient Deelnemer deze klacht binnen 2 maanden schriftelijk te zenden aan info@shehikesalone.com of telefonisch te melden via +31622994600. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Josien Verhoeckx in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

3. Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website hmp:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Wijzigingsbeding 

1. Josien Verhoeckx behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Josien Verhoeckx zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.

3. De Consument hee_ de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Josien Verhoeckx Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Josien Verhoeckx en haar Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Josien Verhoeckx en Deelnemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png

pastedGraphic_4.png